ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธภูมิ ดวงเด่น
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่