ชื่อ - นามสกุล :นายนิรุช เสาประโคน
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป