ชื่อ - นามสกุล :นายเชาวลิต แสงสันติ
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :งานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่