ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :