ชื่อ - นามสกุล :นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว