ชื่อ - นามสกุล :นายภานุวัฒน์ เสาวไลย์
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งบประมาณ